İşbu sözleşme “yerlimarket.net” sitesinin sahibi BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ile “yerlimarket.net” sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu “yerlimarket.net”  Üyelik Sözleşmesi,  “yerlimarket.net” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kullanıcı, “yerlimarket.net” sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; “yerlimarket.net” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “yerlimarket.net” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

2.3 Kullanıcı ve BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti, işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

  1. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1.” yerlimarket.net ” sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

3.2.  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.  kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere ,” yerlimarket.net ” sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar,  yine site üzerinden “kullanıcı”lara duyurulur.

3.3.” yerlimarket.net ”  sitesi tarafından sunulan “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

  1. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

4.1. Üyelik; “site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, “ yerlimarket.net ” sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. “Kullanıcı”ların, “ yerlimarket.net ” sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “kullanıcı”ların sorumluluğundadır. “Kullanıcı”ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “kullanıcı”ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, “ yerlimarket.net ”‘ sitesinin / BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ‘nin veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.1.2. “kullanıcı”,   BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. /veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “yerlimarket.net ” sitesi ve BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, “yerlimarket.net” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden, BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ‘nin ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.  “site”de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır,BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır. “Kullanıcı”lar,  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ’ in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.2.  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ,“site” de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site” de yer alan durumu arasında farklılık olabilir.Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında 
BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

5.2.3  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ”site”de yer alan “şahsi kullanıcı” bilgilerini veya üyeliğe ilişkin “kullanıcı” bilgilerini, “kullanıcı” güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. “site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren “kullanıcı”nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.1. “ yerlimarket.net ” sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (“ yerlimarket.net ” telif haklarına tabi çalışmalar)
BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti’ne ait olarak kullanılmaktadır.

“Kullanıcı”lar, “ yerlimarket.net ”sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının “ yerlimarket.net ”‘sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

6.1.2. BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ‘nin “yerlimarket.net” hizmetleri, “ yerlimarket.net ” bilgileri, “ yerlimarket.net ” telif haklarına tabi çalışmaları, “yerlimarket.net” ticari markaları, “yerlimarket.net ” ticari görünümü veya “site” vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

6.2.1.  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.2.2. İşbu sözleşme, “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler

6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

6.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

6.5.1. İşbu sözleşme “kullanıcı”, “site”ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, “kullanıcı”nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. “kullanıcı”ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve “kullanıcı”lar fesih sebebiyle  BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti. ‘nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  1. “Kullanıcılar”ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. “Kullanıcı”nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  3. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,
  4. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları “yerlimarket.net” adresindeki alış verişlerde bulunması.

“Kullanıcı”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “site” mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve “site”deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Formu

MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI

SATICI : BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.
ADRES : 7080 sokak No: Pınarbaşı Bornova/İZMİR
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :0164002440200014
TELEFON : 0 232 479 34 80

Web Adresi: “www.yerlimarket.net”
E-posta : siparis@yerlimarket.net

ALICI / MÜŞTERİ :

Adresi:
Telefon:
E-posta:
Alıcı olarak https://www.yerlimarket.net alışveriş sitesine üye olan kişinin Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- SÖZLESMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının, Satıcıya ait “ yerlimarket.net” web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, yerlimarket.net sitesinde belirtilen niteliklere sahip ve yine sitede belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün ‘ün satış ve teslim şartlarının ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı ; satışa konu malların;
• temel nitelikleri,
• satış fiyatı ,
• ödeme şekli,
• teslimat koşulları vs.
• satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler
• ve cayma hakkı
konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

“ yerlimarket.net ” sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:
İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlik kazanır.

MADDE 4-MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adrese ve/veya kişiye teslim edilecektir.
-Teslimat; stokların müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede alıcı adresine/belirttiği teslim adresine, satıcının belirlediği kargo şirketi ile gönderilmek sureti ile yapılır.
-Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce;
• muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.
• Teslim alınan Mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir.
• Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir.
Mal/ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı mal/ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.

Satıcı, sözleşme konusu mal/ürün/ürünlerin ;
• -Mal/ürünlerin siparişinden itibaren( Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır) en geç 7 (yedi) işgünü içinde mal/ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 3 (üç) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
• – Sağlam, eksiksiz, siparişte ve web sitesinde belirtilen niteliklere uygun ve son kullanma tarihleri ve var ise ürün özelliklerini açıklayan bilgi ile teslim edilmesinden sorumludur.
• – Sözleşme konusu mal/ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
• – Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Tüketici’yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır.
• – Satıcı,alıcının sipariş ettiği mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler bu bildirim ile birlikte 10 gün içinde iade edilir.
• – Teslim edilen ürünün bozuk olması halinde teslimat ve iade giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
• – 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/ürün ÖZELLİKLERİ:
Mal Cinsi ve türü, Miktarı, Markası, ağırlığı ,esaslı nitelikleri ,Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli “ yerlimarket.net ” adlı web sitesindeki mal tanıtım sayfasında ve ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
Alıcı mal/ürünler hakkındaki ürünün esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu,satın almaya ilişkin onayı verdiğini,ön bilgilendirme formunu okuyup içeriğini anladığını kabul ve beyan eder.
MADDE 9- MAL/ürünün FİYATI:
Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak zorundadır.
Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı, satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
MADDE 10- ÖDEME PLANI:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Paytr sanal pos’u üzerinden işleme alınır.
Kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin ya da (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı havalesini yapabilir.
MADDE 11- CAYMA HAKKI:
Alıcı sözleşme konusu mal/ürünün ;
• – mal/ürünün, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve “yerlimarket.net” web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin kargoda hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına sahiptir.Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanabilir.
• -Cayma hakkının kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması
• -Cayma Hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Cayma hakkına ilişkin ihbarın,satıcıya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün bedelini gösteren Alıcı faturasının da satıcıya iade edilmiş olması şartı ile ,mal/ürün bedeli Alıcıya iade edilir . Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya bedel iadesi yapılmaz.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/ürün en geç üç gün içersinde satıcıya ,teslimat ve kargo bedeli satıcı tarafından karşılanmak üzere gönderilmesi gereklidir.
MADDE 12- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Yasal olarak belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

SATICI : 
BER-SAN Nakış Dekorasyon San. Tic Ltd. Şti.                                                         ALICI: